29052567

ปรับปรุงล่าสุด03:55:00 PM

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบันมีผู้อำนวยการมาแล้วรวม 17 คน รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาดังนี้

นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน


เบอร์โทรศัพท์ 035-211888 ต่อ 2538

นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2564 – 2565


เบอร์โทรศัพท์ 035-211888 ต่อ 2538

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2563 – 2564


เบอร์โทรศัพท์ 035-211888 ต่อ 2538

นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2561 – 2563

นายแพทย์ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2561

นายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2556

แพทย์หญิงสุรางค์ เมฆดี (รักษาการในตำแหน่ง)


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2549

นายแพทย์พิเชฐ จันทอิสสระ


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2541 – พ.ศ.2548

นายแพทย์จุล กาญจนเจตนี


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2536 – พ.ศ.2541

นายแพทย์พจนาท สร้อยทอง


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2535 – พ.ศ.2536

นายแพทย์จงรักษ์ กุลเศรษฐ


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2533 – พ.ศ.2535

นายแพทย์รัตน์ ปาลิวนิช


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2529 – พ.ศ.2533

แพทย์หญิงชุมพร บัวเลิศ


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2520 – พ.ศ.2529

นายแพทย์ ม.ร.ว. ไพฑูรย์ สุทัศนีย์


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2518 – พ.ศ.2520

นายแพทย์สรานต์ นุกูลการ


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2496 – พ.ศ.2518

นายแพทย์ไพฑูรย์ สืบศิริ


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2492 – พ.ศ.2496

ขุนเวชชรัตนรักษา


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2484 – พ.ศ.2492