13072567

ปรับปรุงล่าสุด08:44:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง ยา จำนวน ๒ รายการ 11 กรกฎาคม 2567 10
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยา จำนวน ๒ รายการ 11 กรกฎาคม 2567 13
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย License Microsoft Windows Server จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2567 18
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ 09 กรกฎาคม 2567 45
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงระบบอากาศ และโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องผ่าตัด ODS. (One Day Surgery) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2567 27
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2567 46
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กรกฎาคม 2567 35
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Piperacilin 4 g and Tazobactam 500 mg for injection จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กรกฎาคม 2567 34
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กรกฎาคม 2567 43
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศและโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องผ่าตัด ODS.(One Day Surgery) จำนวน 1 โครงการ 04 กรกฎาคม 2567 56
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กรกฎาคม 2567 48
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย License Microsoft Windows Server จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 กรกฎาคม 2567 58
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กรกฎาคม 2567 50
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด (Cementless Total Hip Prosthesis With Navigation) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กรกฎาคม 2567 47
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมพร้อมวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กรกฎาคม 2567 92