01122566

ปรับปรุงล่าสุด01:42:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2566 29
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2566 42
คุณลักษณะเฉพาะ ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑. Fluticasone Furoate Nasal Spray ๒๗.๕ mcg/puff, ๑๒๐ dose ,๒. Budesonide/Formaterol Turbuhaler ๑๖๐/๔.๕ mcg/puff, ๖๐ dose) 28 พฤศจิกายน 2566 61
ราคากลาง ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑. Fluticasone Furoate Nasal Spray ๒๗.๕ mcg/puff, ๑๒๐ dose ,๒. Budesonide/Formaterol Turbuhaler ๑๖๐/๔.๕ mcg/puff, ๖๐ dose) 28 พฤศจิกายน 2566 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 27 พฤศจิกายน 2566 60
คุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) 27 พฤศจิกายน 2566 54
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 พฤศจิกายน 2566 70
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง) 23 พฤศจิกายน 2566 147
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง ๑๔ สายพันธุ์ ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน ๕,๐๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2566 164
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2566 119
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนักชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2566 102
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ Blood Gas, Electrolytes, Glucose, Metabolites และ Co-oximetry ในเลือด จำนวน ๗,๐๐๐ TEST REPORT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2566 91
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2566 98
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง ๑๔ สายพันธุ์ ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน ๕,๐๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2566 111
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียม ชนิด BIPOLAR HEMIARTHROPLASTY (CEMENTLESS) จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2566 123