13072567

ปรับปรุงล่าสุด08:44:00 AM

สำนักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ยินดีต้อนรับ

วางแผนจัดระบบการสำรวจและประสานการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ควบคุม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการจัดหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแผนงาน เป็นศูนย์ข้อมูลของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของรพ.อยุธยา (ICTM) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอบสนองและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และกำหนดนโยบาย/วางแผนเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

คณะกรรมการพัฒนาดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การพัฒนาดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของรพ.อยุธยา (Admin) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางราชการ จัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และสร้างมาตรฐานการทำงานให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทุกด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้เกี่ยวข้อง