02122566

ปรับปรุงล่าสุด01:42:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 771
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๙ 1256
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 1194
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ 1175
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1486
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 1483
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 1639
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 1881
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2054
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1729