13072567

ปรับปรุงล่าสุด08:44:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1215
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๙ 1685
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 1619
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ 1611
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1932
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 1919
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 2080
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 2601
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2437
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2167