15062567

ปรับปรุงล่าสุด07:53:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 21 มิถุนายน 2560 2531
ขอความร่วมให้มือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (AYH Center) 15 มิถุนายน 2560 2580
เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการ "R2R เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต 4" ครั้งที่ 6 08 มิถุนายน 2560 2445
ข้อสั่งการป้องกันมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์(การปฎิบัติตามแนวทางการป้องกัน Ramsomware ชื่อ Wannacry) 08 มิถุนายน 2560 2315
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 31 พฤษภาคม 2560 10504
ขอแจ้งแนวทางการขออนุญาตเข้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) 31 พฤษภาคม 2560 2206
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 18 พฤษภาคม 2560 3197
แจ้งระเบียบโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของโรงพยาบาลฯ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 09 พฤษภาคม 2560 4001
กรอบแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 27 เมษายน 2560 3901
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 20 เมษายน 2560 5009
ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล (JCI) 09 กุมภาพันธ์ 2560 6625
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 09 กุมภาพันธ์ 2560 2832
ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 02 กุมภาพันธ์ 2560 2755
เชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 20 ธันวาคม 2559 2315
ขอความกรุณาจัดหาทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 20 ธันวาคม 2559 2189