15062567

ปรับปรุงล่าสุด07:53:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการ 30 มิถุนายน 2563 4501
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 19 มิถุนายน 2563 1427
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่นให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลระนอง 10 มิถุนายน 2563 1469
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 10 มิถุนายน 2563 1476
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่ายบริหาร และจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 10 มิถุนายน 2563 1425
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา 05 พฤษภาคม 2563 1547
ประชาสัมพันธ์ การอบรม แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WebMEt 19 มีนาคม 2563 1636
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 11 มีนาคม 2563 1621
การดำเนินการตามกฎหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Fake News) 05 มีนาคม 2563 1620
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 24 กุมภาพันธ์ 2563 1570
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ 21 กุมภาพันธ์ 2563 1563
ุขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ อ่าน Joumal ได้ทำวิจัยเป็น Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ ๙ 21 กุมภาพันธ์ 2563 1628
ุขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 21 กุมภาพันธ์ 2563 1532
ประกาศเจตนารมณ์และขอเชิญเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 18 กุมภาพันธ์ 2563 1530
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 18 กุมภาพันธ์ 2563 1550