15062567

ปรับปรุงล่าสุด07:53:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ(G-news) 18 ตุลาคม 2561 1923
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ "แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด" 09 ตุลาคม 2561 2096
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI ๒๐๑๕ 01 ตุลาคม 2561 2102
เชิญร่วมงาน CEO FORUM สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 24 กันยายน 2561 2055
ประกาศรายชื่อผู้เดินทางศึกษาดูงาน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 19 กันยายน 2561 2060
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 19 กันยายน 2561 1975
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี ๒๕๖๑ 05 กรกฎาคม 2561 2183
แจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 06 มิถุนายน 2561 2179
ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้าง Data Visualization ด้วย Tableau และ Leaflet 16 พฤษภาคม 2561 2366
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการ "Design and Prototype Thinking" สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 11 พฤษภาคม 2561 2541
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุข 09 พฤษภาคม 2561 2201
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม"การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล" (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑) 03 พฤษภาคม 2561 2195
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา เริ่มตั้นในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ 30 เมษายน 2561 2361
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TRIS Academy Forum: Growth Hacking in the Age of Disruption (สร้างความเติบโตบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง) 30 เมษายน 2561 2236
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา (มีการบรรยาย/อภิปรายวิชาการ) 24 เมษายน 2561 1932