29052567

ปรับปรุงล่าสุด03:55:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๑ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย 12 กุมภาพันธ์ 2563 1541
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 03 กุมภาพันธ์ 2563 1484
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งทำบันทึกเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม 16 มกราคม 2563 1633
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม 07 มกราคม 2563 1653
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปิดพื้นที่บริการจำหน่ายอาหาร 26 ธันวาคม 2562 1540
ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 23 ธันวาคม 2562 1723
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 13 พฤศจิกายน 2562 2151
แจ้งการใช้แผนปฎิบัติการ (แผนพัฒนา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 07 พฤศจิกายน 2562 1692
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 16 ตุลาคม 2562 1577
สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนสั่งจองปฎิทินสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ 16 ตุลาคม 2562 2372
การให้บริการข้อมูลจปฐ.ออนไลน์ และข้อมูล กชช.๒ค ด้วยระบบออนไลน์ 30 กันยายน 2562 1867
เผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 22 กรกฎาคม 2562 1788
แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 กรกฎาคม 2562 1739
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและส่งเสริมโครงการประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่3 10 กรกฎาคม 2562 1784
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น KLUES บน Smart Phone ให้แก่ประชาชนทั่วไป 10 กรกฎาคม 2562 1873