29052567

ปรับปรุงล่าสุด03:55:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกขาหักแบบละเอียดไม่มีแผลเปิด และมีความดัน ในช่องกล้ามเนื้อสูง: กรณีศึกษา 14726
เชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ ESBLs ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่ ปี 2552-2556 4238
ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษา ต่อการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 2786
ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ำหนักต่อน้ำหนักตัว และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 2822
ผลของการดึงกระดูกสันหลังระดับคอเพื่อลดอาการปวด และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด 2839
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานจัดระบบควบคุมภายในเครือข่ายสาธารณสุข อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3013
การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันด้วยการท 2781
การติดเชื้อทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลอ่างทอง 3742
การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาโดยเครื่องวัดความดันลูกตา แบบเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตากับเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 3677
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงร่วมกับผ่าตัดต้อหินที่มีภาวะโรคร่วมเบาหวานและความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษา 9683
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน ในโรงพยาบาลอ่างทอง 3725
การศึกษาผลการให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดต้อกระจกของพยาบาลห้องตรวจตาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2927
อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลพรานกระต่าย 2525
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 4655
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 3608
ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง 3094
ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่าย 3431