02122566

ปรับปรุงล่าสุด01:42:00 PM

ขั้นตอนกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลทะเบียน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกำรติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยประกันสังคม (SSData)