พฤ13062567

ปรับปรุงล่าสุด03:10:00 PM

ขั้นตอนกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลทะเบียน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกำรติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยประกันสังคม (SSData)